Algemene Voorwaarden

ALGEMENE
VOORWAARDEN SHARON VAN UNEN

1.      BEGRIPPEN

1.1.   Algemene Voorwaarden: deze Algemene
Voorwaarden zijn gehanteerde algemene voorwaarden van Sharon van Unen, welke
zijn gepubliceerd op de website van Sharon van Unen, www.sharonvanunen.nl;

1.2.   Lid: degene die zich ingeschreven heeft
bij Sharon van Unen;

1.3.   (Lidmaatschap)overeenkomst: de
overeenkomst die ontstaat tussen Lid en Sharon van Unen door inschrijving en
accorderen van Algemene Voorwaarden;

1.4.   Vestiging: Sharon van Unen is gevestigd
te Almere aan de Nieuwe Diepstraat 31 en is geregistreerd in het
handelsregister onder nummer: 75417812;

1.5.   Abonnement: een door Sharon van Unen
uit te geven c.q. uitgegeven, en door Lid te betalen c.q. betaald, abonnement
voor de verleende diensten en het gebruik van ftinessaparatuur, fitness- en cardioruimte;

1.6.   Afspraak: een bij en/of met Sharon van
Unen overeengekomen afspraak;

1.7.   Losse sessie: een sessie die je recht
geeft op 1 keer trainen bij Sharon van Unen;

1.8.   Workshop: een bij Sharon van Unen te
geven of gegeven workshop;

1.9.   Training: een bij Sharon van Unen te
geven of gegeven training;

1.10. (Groeps)les:
een bij Sharon van Unen te geven of gegeven (groeps)les.

2.      TOEPASSELIJKHEID

2.1.   De Algemene Voorwaarden zijn bij
uitsluiting van toepassing op alle losse sessies, afspraken, abonnementen,
losse sessies, workshops, trainingen bij Sharon van Unen. Door deelname aan een
losse sessie, training of workshop verklaart Lid zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;

2.2.   Sharon van Unen kan deze Algemene
Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd
de geldende versie en is beschikbaar op de website. Sharon van Unen zal
eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail
aankondigen;

3.      ABONNEMENTEN, LOSSE SESSIES

3.1.   Lid kan lessen volgen op basis van een
Abonnement. Ook zijn Losse sessies beschikbaar;

3.2.   Een Abonnement komt tot stand op het
moment dat Sharon van Unen het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van
de lid heeft ontvangen;

3.3.   Sharon van Unen behoudt zich het recht
voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden,
het aantal (groeps)lessen en tarieven te wijzigen.
Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Sharon van Unen, en/of door
vermelding op de website, en/of per e-mail;

3.4.   Sharon van Unen behoudt zich het recht
voor leden te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de
faciliteiten van Sharon van Unen;

3.5.   Indien Sharon van Unen het maximaal
aantal leden heeft bereikt, kan Lid ervoor kiezen om op de wachtlijst te worden
geplaatst;

3.6.   Sharon van Unen heeft het recht om bij
toegang naar een geldig legitimatiebewijs te vragen;

3.7.   Sharon van Unen geeft de volgende
abonnementen en losse sessies uit:

HALFJAARABONNEMENT:
Dit lidmaatschap geeft recht op wekelijkse trainingssessies van 60 minuten
voor de duur van 6 maanden.

KWARTAALABONNEMENT:
Dit lidmaatschap geeft recht op wekelijkse rainingssessies van 60
minuten voor de duur van 3 maanden.

MAANDABONNEMENT:
Dit lidmaatschap geeft recht op wekelijkse trainingssessies van 60
minuten voor de duur van 1 maand.

Bij
een Halfjaar-, Kwartaal- en Maandabonnement geldt dat er maximaal wekelijks een training sessie kan worden gevolgd gedurende de looptijd van het
abonnement. Opzeggen kan vanaf een maand voor einddatum contract en dient te
geschieden voor de eerste van de volgende volledige kalendermaand, zie hiervoor
artikel 6.

LOSSE
SESSIE
: Dit is een éénmalige training door een Lid te betalen en te
gebruiken bij Sharon van Unen, anders dan op basis van een abonnement.

4.      WORKSHOPS, TRAININGEN, AFSPRAKEN EN
(GROEPS)LESSEN

4.1.   Sharon van Unen werkt met
inschrijvingen. Bij voldoende animo zullen er Workshops en (Groeps)lessen
georganiseerd worden;

4.2.   Lid kan zich via de website, app of bij
receptie aanmelden voor een Workshop, training of (Groeps)les.

4.3.   Lid kan aan een Workshop, Training of (Groeps)les deelnemen nadat Sharon van Unen het volledige
bedrag voor deelname heeft ontvangen;

4.4.   Voorafgaand aan elke Training of (Groeps)les dient Lid zich te melden aan de receptie bij
Sharon van Unen. Nadat de medewerker van Sharon van Unen de inschrijving en
betalingen heeft gecontroleerd mag Lid doorlopen naar de fitness- en
cardioruimte;

4.5.   Tijdig afmelden is van belang. Afmelden
voor een Afspraak, Workshop, Training of (Groeps)les
dient uiterlijk binnen 24 uur voor aanvang te gebeuren, anders zullen de kosten
alsnog doorbelast worden;

4.6.   Sharon van Unen behoudt zich het recht
voor om een geplande Afspraak, Workshop, Training of (Groeps)les
te annuleren, als gevolg van overmacht.

5.      BETALING, PRIJSWIJZIGING EN
ZICHTTERMIJN

5.1.   Een Abonnement, Afspraak of Losse
sessie dient voor gebruik via pin, contant of via Tikkie betaald te worden. In geval van een
abonnement zal alleen het bedrag tot aan de volgende volledige kalendermaand
berekend worden;

5.2.   Door ondertekening van de Overeenkomst
geeft u toestemming aan:

         
Sharon
van Unen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven;

         
uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Sharon van Unen.

Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden;

5.3.   Het lidmaatschapsgeld zal rond de 25e
van de maand via SEPA automatische incasso of Tikkie bij wijze van
vooruitbetaling gedaan worden;

5.4.   Sharon van Unen behoudt zich het recht
om inschrijfgeld te vragen;

5.5.   Lid draagt zorg voor probleemloze
betalingen van het abonnementsgeld en andere bedragen.

5.6.   Indien Lid zich niet aan de
betalingsverplichtingen houdt, stuurt Sharon van Unen een betalingsherinnering.
Indien Lid na 14 dagen wederom niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan, zal Sharon van Unen de vordering uit handen geven. De kosten daarvan
(w.o. 15% buitenrechtelijke incassokosten) zijn geheel voor rekening van het
Lid;

5.7.   Indien Sharon van Unen vorderingen uit
handen geeft, kan Sharon van Unen het abonnement van Lid beëindigen met
inachtneming van de voor haar geldende opzegtermijn zoals in artikel 3.7
omschreven. Het abonnementsgeld voor het resterende abonnementstermijn is dan
ineens opeisbaar. Gedurende deze resterende termijn heeft Lid recht op toegang,
training en begeleiding.

5.8.   Bij speciale acties kunnen voor- of
achteraf nooit rechten worden ontleend;

5.9.   Sharon van Unen behoudt zich het recht
de tarieven jaarlijks in januari te indexeren (maximaal 5%). Lid is niet
gerechtigd de Overeenkomst na indexering te ontbinden, tenzij de verhoging meer
dan 5% is of binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt.
Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden
doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht tot ontbinding;

5.10. Lid behoudt zich het recht om binnen 14
dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van reden af te zien van het
lidmaatschap door dit mede te delen aan de balie of via de e-mail. Sharon van
Unen kan na rato kosten van het lidmaatschap in rekening brengen.

6.      BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

6.1.   Beëindiging van lidmaatschap geschiedt
door opzegging. Opzegging dient door Lid per e-mail aan info@sharonvanunen.nl
of bij de receptie te geschieden.

6.2.   Indien Lid niet voor de eerste van de
maand waarin de Lidmaatschapsovereenkomst eindigt, het lidmaatschap opzegt,
wordt de Lidmaatschapsovereenkomst automatisch verlengd voor onbepaald duur.

6.3.   Indien Lidmaatschap is verlengd voor
onbepaalde duur geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Er
vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats;

6.4.   Sharon van Unen is ten allen tijde
gerechtigd om bij wangedrag, niet naleven van de huisregels of ander gebleken
onaanvaardbaar gedrag, de Lidmaatschapsovereenkomst (per direct) te beëindigen;

6.5.   Indien Lid gaat verhuizen naar een
andere woonplaats dan vestigingsplaats krijgt Lid de mogelijkheid om
Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één
kalendermaand.

6.6.   Bij langdurige ziekte c,q. een blessure kan Lid het Abonnement voor een periode
van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet
schriftelijk worden ingediend bij Sharon van Unen en moet vergezeld zijn van
een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden aan info@sharonvanune.nl.

6.7.   Indien Lid zich binnen 3 maanden na
beëindiging Lidmaatschap opnieuw wilt inschrijven mag er opnieuw om
inschrijfgeld gevraagd worden.

7.      EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1.   Lid sport geheel op eigen risico;

7.2.   Sharon van Unen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid
voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van
Lid;

7.3.   Sharon van Unen is niet aansprakelijk
voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van Lid of bezoeker;

7.4.   Elke geconstateerde schade wordt geacht
veroorzaakt te zijn door de degen die de betreffende zaak het laats heeft
gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt
aangetoond.

8.      HUISREGELS

Alle
leden moeten altijd onderstaande huisregels van Sharon van Unen volgen
:

8.1.   Parkeer je fiets of auto zodanig dat
andere bezoekers er geen last van hebben;

8.2.   Draag schone en makkelijk zittende
kleding.

8.3.   Betreed de fitnessruimte met schone
sportschoenen, dat wil zeggen géén buitenschoenen;

8.4.   Gebruik altijd een schone handdoek;

8.5.   Zorg ervoor dat al het gebruiker
materiaal en/of apparaten opruimt en schoon achterlaat;

8.6.   Raadpleeg in geval van zwangerschap,
blessure of mindere gezondheid altijd eerst uw arts en/of fysiotherapeut;

8.7.   Bij Sharon van Unen trainen we met elkaar
en helpen we elkaar indien nodig;

8.8.   Ga respectvol met elkaar om;

8.9.   Stel vragen als een apparaat of
oefening onduidelijk is.

9.      OPENINGSTIJDEN

9.1.   Sharon van Unen bepaalt de
openingstijden en werkt op afspraak. Een afspraak kan via de website
worden gemaakt, per telefoon, via de app, per e-mail of andere social
media.

10.    PERSOONSGEGEVENS

10.1. Sharon van Unen verzamelt
persoonsgegevens van de leden voor het bijhouden van haar bestand, voor het
uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Sharon van Unen
gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich
daarbij altijd aan het bepaalde in de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

10.2. Sharon van Unen gebruikt de in artikel
10.1. genoemde persoonsgegevens ook om de leden op de hoogte te brengen van
activiteiten, nieuws, tips en blog-artikelen van Sharon van Unen en eventuele
wijzigingen in bijvoorbeeld openingstijden. Indien Lid geen prijsstelt op het
ontvangen van communicatie van Sharon van Unen, kan dat worden medegedeeld via
e-mail aan: info@sharonvanunen.nl. Lid is er van op de hoogte dat in dat geval
mogelijk niet van alle diensten en producten van Sharon van Unen gebruik kan
worden gemaakt.

10.3. Sharon van Unen geeft de
persoonsgegevens van Lid nooit zonder voorafgaande schriftelijk toestemming
door aan derden;

10.4. De Privacyverklaring van Sharon van
Unen is terug te vinden op de website.

11.    TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle
overeenkomsten door of met Sharon van Unen aangegaan, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing;

11.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan
naar aanleiding van de overeenkomst tussen Lid en Sharon van Unen zullen worden
beslecht door een volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag
bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvesting is gevestigd.

12.    TOT SLOT

12.1. Door inschrijving verklaart Lid deze
Algemene Voorwaarden en de huisregels van Sharon van Unen te accepteren en
hiernaar te handelen;

12.2. Algemene Voorwaarden van Sharon van
Unen zijn terug te vinden op de website.

12.3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met
de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Sharon van Unen en Lid;

12.4. Bij overeenkomst gaat Lid akkoord met
maandelijkse SEPA incasso’s of Tikkie.