Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SHARON VAN UNEN

1.      BEGRIPPEN

1.1.   Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn gehanteerde algemene voorwaarden van Sharon van Unen, welke zijn gepubliceerd op de website van Sharon van Unen, www.sharonvanunen.nl;

1.2.   Lid: degene die zich ingeschreven heeft bij Sharon van Unen;

1.3.   (Lidmaatschap)overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Lid en Sharon van Unen door inschrijving en accorderen van Algemene Voorwaarden;

1.4.   Vestiging: Sharon van Unen is gevestigd te Almere aan de Nieuwe Diepstraat 31 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: xxx;

1.5.   Abonnement: een door Sharon van Unen uit te geven c.q. uitgegeven, en door Lid te betalen c.q. betaald, abonnement voor het gebruik van de fitness- en cardioruimte;

1.6.   Afspraak: een bij en/of met Sharon van Unen overeengekomen afspraak;

1.7.   Losse sessie: een sessie die je recht geeft op 1 keer trainen bij Sharon van Unen;

1.8.   Workshop: een bij Sharon van Unen te geven of gegeven workshop;

1.9.   Training: een bij Sharon van Unen te geven of gegeven training;

1.10. (Groeps)les: een bij Sharon van Unen te geven of gegeven (groeps)les.

2.      TOEPASSELIJKHEID

2.1.   De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse sessies, afspraken, abonnementen, losse sessies, workshops, trainingen bij Sharon van Unen. Door deelname aan een losse sessie, training of workshop verklaart Lid zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;

2.2.   Sharon van Unen kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Sharon van Unen zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen;

3.      ABONNEMENTEN, LOSSE SESSIES

3.1.   Lid kan lessen volgen op basis van een Abonnement. Ook zijn Losse sessies beschikbaar;

3.2.   Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Sharon van Unen het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de lid heeft ontvangen;

3.3.   Sharon van Unen behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, het aantal (groeps)lessen en tarieven te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Sharon van Unen, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail;

3.4.   Sharon van Unen behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van Sharon van Unen;

3.5.   Indien Sharon van Unen het maximaal aantal leden heeft bereikt, kan Lid ervoor kiezen om op de wachtlijst te worden geplaatst;

3.6.   Sharon van Unen heeft het recht om bij toegang naar een geldig legitimatiebewijs te vragen;

3.7.   Sharon van Unen geeft de volgende abonnementen en losse sessies uit:

HALFJAARABONNEMENT: Dit lidmaatschap geeft recht op wekelijkse personal trainingssessies van 60 minuten voor de duur van 6 maanden.

KWARTAALABONNEMENT: Dit lidmaatschap geeft recht op wekelijkse personal trainingssessies van 60 minuten voor de duur van 3 maanden.

MAANDABONNEMENT: Dit lidmaatschap geeft recht op wekelijkse personal trainingssessies van 60 minuten voor de duur van 1 maand.

Bij een Halfjaar-, Kwartaal- en Maandabonnement geldt dat er maximaal wekelijks een personal training sessie kan worden gevolgd gedurende de looptijd van het abonnement. Opzeggen kan vanaf een maand voor einddatum contract en dient te geschieden voor de eerste van de volgende volledige kalendermaand, zie hiervoor artikel 6.

LOSSE SESSIE: Dit is een éénmalige training door een Lid te betalen en te gebruiken bij Sharon van Unen, anders dan op basis van een abonnement.

4.      WORKSHOPS, TRAININGEN, AFSPRAKEN EN (GROEPS)LESSEN

4.1.   Sharon van Unen werkt met inschrijvingen. Bij voldoende animo zullen er Workshops en (Groeps)lessen georganiseerd worden;

4.2.   Lid kan zich via de website of bij receptie aanmelden voor een Workshop, training of (Groeps)les.

4.3.   Lid kan aan een Workshop, Training of (Groeps)les deelnemen nadat Sharon van Unen het volledige bedrag voor deelname heeft ontvangen;

4.4.   Voorafgaand aan elke Training of (Groeps)les dient Lid zich te melden aan de receptie bij Sharon van Unen. Nadat de medewerker van Sharon van Unen de inschrijving en betalingen heeft gecontroleerd mag Lid doorlopen naar de fitness- en cardioruimte;

4.5.   Tijdig afmelden is van belang. Afmelden voor een Afspraak, Workshop, Training of (Groeps)les dient uiterlijk binnen 48 uur voor aanvang te gebeuren, anders zullen de kosten alsnog doorbelast worden;

4.6.   Sharon van Unen behoudt zich het recht voor om een geplande Afspraak, Workshop, Training of (Groeps)les te annuleren, als gevolg van overmacht.

5.      BETALING, PRIJSWIJZIGING EN ZICHTTERMIJN

5.1.   Een Abonnement, Afspraak of Losse sessie dient voor gebruik via pin betaald te worden. In geval van een abonnement zal alleen het bedrag tot aan de volgende volledige kalendermaand berekend worden;

5.2.   Door ondertekening van de Overeenkomst geeft u toestemming aan:

          Sharon van Unen om doorlopend incasso-opdrachten (of via Tikkie) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven;

          uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sharon van Unen.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden;

5.3.   Het lidmaatschapsgeld zal rond de 25e van de maand via SEPA automatische incasso of Tikkie bij wijze van vooruitbetaling gedaan worden;

5.4.   Sharon van Unen behoudt zich het recht om inschrijfgeld te vragen;

5.5.   Lid draagt zorg voor probleemloze betalingen van het abonnementsgeld en andere bedragen.

5.6.   Indien Lid zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt, stuurt Sharon van Unen een betalingsherinnering. Indien Lid na 14 dagen wederom niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal Sharon van Unen de vordering uit handen geven. De kosten daarvan (w.o. 15% buitenrechtelijke incassokosten) zijn geheel voor rekening van het Lid;

5.7.   Indien Sharon van Unen vorderingen uit handen geeft, kan Sharon van Unen het abonnement van Lid beëindigen met inachtneming van de voor haar geldende opzegtermijn zoals in artikel 3.7 omschreven. Het abonnementsgeld voor het resterende abonnementstermijn is dan ineens opeisbaar. Gedurende deze resterende termijn heeft Lid recht op toegang, training en begeleiding.

5.8.   Bij speciale acties kunnen voor- of achteraf nooit rechten worden ontleend;

5.9.   Sharon van Unen behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks in januari te indexeren (maximaal 5%). Lid is niet gerechtigd de Overeenkomst na indexering te ontbinden, tenzij de verhoging meer dan 5% is of binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht tot ontbinding;

5.10. Lid behoudt zich het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van reden af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen aan de balie of via de e-mail. Sharon van Unen kan na rato kosten van het lidmaatschap in rekening brengen.

6.      BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

6.1.   Beëindiging van lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door Lid per e-mail aan info@sharonvanunen.nl of bij de receptie te geschieden.

6.2.   Indien Lid niet voor de eerste van de maand waarin de Lidmaatschapsovereenkomst eindigt, het lidmaatschap opzegt, wordt de Lidmaatschapsovereenkomst automatisch verlengd voor onbepaald duur.

6.3.   Indien Lidmaatschap is verlengd voor onbepaalde duur geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats;

6.4.   Sharon van Unen is ten allen tijde gerechtigd om bij wangedrag, niet naleven van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de Lidmaatschapsovereenkomst (per direct) te beëindigen;

6.5.   Indien Lid gaat verhuizen naar een andere woonplaats dan vestigingsplaats krijgt Lid de mogelijkheid om Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.6.   Bij langdurige ziekte c,q. een blessure kan Lid het Abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Sharon van Unen en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden aan info@sharonvanune.nl.

6.7.   Indien Lid zich binnen 3 maanden na beëindiging Lidmaatschap opnieuw wilt inschrijven mag er opnieuw om inschrijfgeld gevraagd worden.

7.      EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1.   Lid sport geheel op eigen risico;

7.2.   Sharon van Unen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Lid;

7.3.   Sharon van Unen is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van Lid of bezoeker;

7.4.   Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door de degen die de betreffende zaak het laats heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

8.      HUISREGELS

Alle leden moeten altijd onderstaande huisregels van Sharon van Unen volgen:

8.1.   Parkeer je fiets of auto zodanig dat andere bezoekers van Markerkant 10-04 er geen last van hebben;

8.2.   Draag schone en makkelijk zittende kleding.

8.3.   Betreed de fitnessruimte met schone sportschoenen, dat wil zeggen géén buitenschoenen;

8.4.   Gebruik altijd een schone handdoek;

8.5.   Zorg ervoor dat al het gebruiker materiaal en/of apparaten opruimt en schoon achterlaat;

8.6.   Raadpleeg in geval van zwangerschap, blessure of mindere gezondheid altijd eerst uw arts en/of fysiotherapeut;

8.7.   Bij Sharon van Unen trainen we met elkaar en helpen we elkaar indien nodig;

8.8.   Ga respectvol met elkaar om;

8.9.   Stel vragen als een apparaat of oefening onduidelijk is.

9.      OPENINGSTIJDEN

9.1.   Sharon van Unen bepaalt de openingstijden en werkt alléén op afspraak. Een afspraak kan via de website worden gemaakt, per telefoon, per e-mail of andere social media.

10.    PERSOONSGEGEVENS

10.1. Sharon van Unen verzamelt persoonsgegevens van de leden voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Sharon van Unen gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

10.2. Sharon van Unen gebruikt de in artikel 10.1. genoemde persoonsgegevens ook om de leden op de hoogte te brengen van activiteiten, nieuws, tips en blog-artikelen van Sharon van Unen en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld openingstijden. Indien Lid geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Sharon van Unen, kan dat worden medegedeeld via e-mail aan: info@sharonvanunen.nl. Lid is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Sharon van Unen gebruik kan worden gemaakt.

10.3. Sharon van Unen geeft de persoonsgegevens van Lid nooit zonder voorafgaande schriftelijk toestemming door aan derden;

10.4. De Privacyverklaring van Sharon van Unen is terug te vinden op de website.

11.    TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sharon van Unen aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

11.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Lid en Sharon van Unen zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvesting is gevestigd.

12.    TOT SLOT

12.1. Door inschrijving verklaart Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Sharon van Unen te accepteren en hiernaar te handelen;

12.2. Algemene Voorwaarden van Sharon van Unen zijn terug te vinden op de website.

12.3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Sharon van Unen en Lid;

12.4. Bij overeenkomst gaat Lid akkoord met maandelijkse SEPA incasso’s of Tikkie.